Ehdot Boeddha-beelden.com

Lataa onze Ehdot

Nämä yleiset ehdot Boeddha-beelden.com on laadittu yhteistyössä
Kuluttajayhdistys EU:n koordinointiryhmän itsesääntelyneuvottelun (CZ) puitteissa.
Sosiaali- ja talousneuvosto, ja se tulee voimaan 1.
Näitä yleisiä ehtoja käyttävät kaikki Webshop Foundationin jäsenet
Laatumerkki lukuun ottamatta rahoitusvalvontalaissa tarkoitettuja rahoituspalveluita ja sitä ennen
siltä osin kuin näitä palveluja valvoo Alankomaiden rahoitusmarkkinaviranomainen.
Sisällysluettelo:
Artikla 1 - Määritelmät
2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys
3 artikla - Soveltamisala
4 artikla - Tarjous
5 artikla - Sopimus
6 artikla - Peruuttamisoikeus
7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinta-ajanjaksolla
8 artikla - Kuluttajan käyttämä peruuttamisoikeus ja siitä aiheutuvat kustannukset
9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä
10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
11 artikla - Hinta
12 artikla - Noudattaminen ja ylimääräinen takuu
13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano
14 artikla - Kestokaupat: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen
15 artikla - Maksaminen
16 artikla - Valitusmenettely
17 artikla - Riidat
18 artikla - Teollisuuden takuu
19 artikla - Lisä- tai erityismääräykset
20 artikla - Muutokset verkkokaupan luottamusmerkin yleisiin ehtoihin

 

Artikla 1 - Määritelmät
Näissä ehdot sovelletaan:
1. Lisäsopimus: sopimus, jolla kuluttajatuotteet, digitaalinen sisältö
ja/tai etäsopimukseen liittyvät palvelut ja nämä tavarat, digitaaliset
sisältöä ja/tai palveluita tarjoaa yrittäjä tai kolmas osapuoli sen perusteella
tämän kolmannen osapuolen ja yrittäjän välinen sopimus;
2. Harkinta-aika: ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
3. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi omiin tarkoituksiinsa
kauppa, liiketoiminta, käsityö tai ammatti;
4. Päivä: kalenteripäivä;
5. Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu tieto;
6. Kestosopimus: sopimus, joka ulottuu tavaroiden, palvelujen säännölliseen toimitukseen
ja/tai digitaalista sisältöä tietyn ajan;
7. Kestävä tietoväline: mikä tahansa työkalu – mukaan lukien sähköposti – joka
antaa kuluttajalle tai yrittäjälle mahdollisuuden tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettua tietoa
säilytä tavalla, joka estää myöhemmän käytön tai käytön tietyn ajanjakson ajan
mukautettu siihen tarkoitukseen, johon tiedot on tarkoitettu, ja että tiedot on jäljennetty muuttumattomana
mahdollistaa tallennetun tiedon;
8. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua peruuttamisoikeudesta harkinta-ajan kuluessa
etäsopimus;
9. Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on Stichting Webshop Keurmerk ja
tarjoaa tuotteita, (pääsyä) digitaalista sisältöä ja/tai palveluita kuluttajille etäältä;
10. Etäsopimus: sopimus, joka tehdään elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä organisoidun tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen etämyyntijärjestelmän yhteydessä ja jossa sopimuksen tekemiseen asti yksinomaan tai osittain yksi sopimus tai useampia etäviestintätekniikoita;
11. Peruuttamisen mallilomake: näiden ehtojen liitteeseen I sisältyvä eurooppalainen malliperuuttamislomake;
12. Etäviestintätekniikka: väline, jolla voidaan tehdä sopimus ilman, että kuluttajan ja yrittäjän tarvitsee tavata samassa huoneessa samaan aikaan;

 

 

ARTIKLA 2 – YRITTÄJÄN TUNNUS

 

Nimi: Undercontrol B.V. (honv Boeddha-Beelden.com)
Yrityksen osoite: Nijverheidsweg 103e, 8071DD, Nunspeet
Omistaja ja yhteyshenkilö: Herman Bouw
Puhelinnumero: +31341700274
Sähköpostiosoite: info@boeddha-beelden.com
Kauppakamarin numero: 70225621
ALV-tunnistenumero: NL858200880B01

3 artikla - Soveltamisala
1. Nämä yleiset ehdot koskevat jokaista yrittäjän tarjousta ja jokaista yrittäjän ja kuluttajan välillä tehtyä etäsopimusta.
2. Ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten ehtojen teksti on kuluttajan saatavilla. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, yrittäjä ilmoittaa ennen etäsopimuksen tekemistä, miten yleiset ehdot ovat nähtävillä yrittäjän luona ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta mahdollisimman pian. .
3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, edellisen kohdan estämättä ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten ehtojen teksti voidaan saattaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että se voidaan tallentaa yksinkertaisella tavalla kestävällä tietovälineellä. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin ehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta sähköisesti tai muuten.
4. Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan myös tiettyjä tuote- tai palveluehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta kohtaa soveltuvin osin ja kuluttaja voi aina vedota hänelle sopivimpaan säännökseen ristiriitatilanteessa. ehdot. on suotuisa.

4 artikla - Tarjous
1. Jos tarjouksella on rajoitettu voimassaoloaika tai siihen liittyy ehtoja, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.
2. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista, palveluista ja/tai digitaalisesta sisällöstä. Ilmeiset virheet tai ilmeiset virheet tarjouksessa eivät sido yrittäjää.
3. Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen.

5 artikla - Sopimus
1. Jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, sopimus tehdään silloin, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siihen liittyvät ehdot.
2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi vastaanottaneensa tarjouksen hyväksymisen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin sähköisen tiedonsiirron ja turvallisen verkkoympäristön varmistamiseksi. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia ​​turvatoimia.
4. Yrittäjä voi oikeudellisissa puitteissa selvittää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa sekä kaikki ne tosiasiat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella painavia syitä olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä toimeksiannosta tai pyynnöstä perustellusti tai liittää toimeenpanoon erityisehtoja.
5. Yrittäjä lähettää kuluttajalle seuraavat tiedot viimeistään tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön toimituksen yhteydessä kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa sen helposti saatavilla olevalla tavalla kestävälle tietovälineelle :
käyntiosoite perustamisen liiketoimintaa, jossa kuluttaja voi tehdä kanteluja;
b. ehdot ja se tapa, jolla kuluttaja peruuttamisoikeutta voidaan käyttää, tai selkeä lausuma poissulkeminen peruuttamisoikeutta;
C. tiedot takuista ja olemassa olevasta palvelusta oston jälkeen;
d. hinta, joka sisältää kaikki tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön verot; tarvittaessa toimituksen kustannukset; sekä etäsopimuksen maksutapa, toimitus tai täytäntöönpano;
e. sopimuksen peruuttamista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai kesto on rajoittamaton;
f. jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, peruutusmallin malli.
6. Pitkäaikaisessa liiketoimessa edellisen kappaleen määräys koskee vain ensimmäistä toimitusta.

6 artikla - Peruuttamisoikeus
Tuotteille:
1. Kuluttaja voi purkaa tuotteen ostoa koskevan sopimuksen 30 päivän harkinta-ajan kuluessa syytä ilmoittamatta ja palauttaa sen veloituksetta. Mikäli tuote on tarjous, toimituskulut ovat kuluttajan kustannuksella. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei velvoittaa häntä ilmoittamaan syytä.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de tarbin, of een vooraf door de fogyasztónt aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa järjestyksessä: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on saanut viimeisen tuotteen. Elinkeinonharjoittaja voi, jos hän on ilmoittanut kuluttajalle selkeästi ennen tilausta, kieltäytyä tilaamasta useille tuotteille, joiden toimitusaika on erilainen.
b. jos tuotteen toimitus koostuu useista lähetyksistä tai osista: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on saanut viimeisen siirron tai osan;
C. sopimuksia, jotka koskevat tuotteiden säännöllistä toimittamista tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on saanut ensimmäisen tuotteen.
Palvelut ja digitaalinen sisältö, jota ei toimiteta aineellisella välineellä:
3. Kuluttaja voi irtisanoa palvelusopimuksen ja sopimuksen digitaalisen sisällön toimittamisesta, jota ei toimiteta aineelliseen välineeseen vähintään 14-päivän aikana ilman syitä. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syyn, mutta ei velvoita häntä ilmoittamaan syynsä.
4. Kohdassa 3 tarkoitettu harkinta-aika alkaa sopimuksen tekemisestä seuraavana päivänä.
Tuotteiden, palveluiden ja digitaalisen sisällön, jota ei ole toimitettu aineellisella välineellä, pidennetyn irtisanomisajan, jos peruuttamisoikeutta ei ole ilmoitettu:
5. Jos yrittäjä ei ole antanut kuluttajalle lakisääteistä tietoa peruuttamisoikeudesta tai peruuttamismallista, lopetusaika päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua tämän artiklan edellisten kappaleiden mukaisesti määritetyn alkuperäisen peruutusajan päättymisestä.
6. Jos elinkeinonharjoittaja on toimittanut kuluttajalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 12 kuukauden kuluessa alkuperäisen irtisanomisajan alkamispäivästä, lopetusaika päättyy 14 päivää sen päivän jälkeen, jolloin kuluttaja on saanut nämä tiedot.

7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinta-ajanjaksolla
1. Tijdens de bedenktijd zal de fogyasztó zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de kulutus, het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De kulutus on alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
3. De kulutus on niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

8 artikla - Kuluttajan käyttämä peruuttamisoikeus ja siitä aiheutuvat kustannukset
1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän ilmoittaa siitä yrittäjälle harkinta-ajan kuluessa mallin peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla.
2. Kuluttaja palauttaa tuotteen tai luovuttaa sen elinkeinonharjoittajalle (valtuutetulle edustajalle) mahdollisimman pian, mutta 14 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tekoa seuraavasta päivästä. Tämä ei ole välttämätöntä, jos yrittäjä on tarjoutunut noutamaan tuotteen itse. Kuluttaja on joka tapauksessa noudattanut palautusaikaa, jos hän palauttaa tuotteen ennen harkinta-ajan umpeutumista.
3. De kuluttajat zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consultnt.
5. Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut, että kuluttaja joutuu vastaamaan näistä kustannuksista tai jos yrittäjä ilmoittaa, että hän vastaa itse kustannuksista, kuluttajan ei tarvitse maksaa palautuksesta aiheutuvia kustannuksia.
6. Jos kuluttaja vetäytyy sen jälkeen, kun hän on ensin nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun tarjoaminen tai sellaisen kaasun, veden tai sähkön toimittaminen, jota ei ole saatettu myyntivalmiiksi rajoitetussa määrässä tai tietyssä määrässä, alkaa harkinta-ajan kuluessa, Kuluttaja on Yrittäjä on velkaa summan, joka on verrannollinen siihen osaan velvoitteesta, jonka yrittäjä on täyttänyt peruuttamishetkellä, verrattuna velvoitteen täyteen täyttämiseen.
7. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista sellaisten palvelujen suorittamisesta tai veden, kaasun tai sähkön toimittamisesta, joita ei ole saatettu myyntivalmiiksi rajoitetussa määrässä tai määrässä, tai kaukolämmön toimittamisesta, jos:
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle lakisääteistä tietoa peruuttamisoikeudesta, kustannusten korvaamisesta tai peruuttamismallista;
b. kuluttaja ei ole nimenomaisesti pyytänyt palvelun aloittamista tai kaasun, veden, sähkön tai kaukolämmön toimittamista jäähdytysjakson aikana.
8. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista sellaisen digitaalisen sisällön toimittamisesta kokonaan tai osittain, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, jos
a. Ennen toimitusta hän ei ole nimenomaisesti suostunut aloittamaan sopimuksen noudattamista ennen harkinta-ajan päättymistä;
b. hän ei ole myöntänyt, että hän on menettänyt peruuttamisoikeutensa myöntäessään lupansa; tai
C. yrittäjä ei ole vahvistanut tätä lausuntoa kuluttajalta.
9. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset puretaan lain nojalla.

9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consultnt op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Yrittäjä palauttaa kaikki kuluttajan suorittamat maksut, mukaan lukien elinkeinonharjoittajan palauttamasta tuotteesta veloittamat toimituskulut, viipymättä mutta 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut peruuttamisesta. Ellei yrittäjä tarjoudu noutamaan tuotetta itse, hän voi odottaa takaisinmaksulla, kunnes hän on vastaanottanut tuotteen tai kunnes kuluttaja osoittaa palauttaneensa tuotteen sen mukaan, kumpi on aikaisempi.
3. Yrittäjä käyttää samaa maksutapaa, jota kuluttaja on käyttänyt hyvitykseen, ellei kuluttaja suostu muuhun maksutapaan. Palautus on kuluttajalle maksuton.
4. Jos kuluttaja on valinnut halvemman toimitustavan kuin halvin vakiotoimitus, yrittäjän ei tarvitse korvata kalliimmasta tavasta aiheutuneita lisäkustannuksia.

10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
Yrittäjä voi sulkea pois seuraavat tuotteet ja palvelut peruuttamisoikeudesta, mutta vain, jos yrittäjä on ilmoittanut tämän selvästi tarjouksessaan, ainakin ennen sopimuksen tekemistä:
1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinta on alttiina rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusvaltaa ja jotka voivat ilmetä peruuttamisajan sisällä
2. Julkisen huutokaupan aikana tehdyt sopimukset. Julkisella huutokaupalla tarkoitetaan myyntitapaa, jossa yrittäjä tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluita kuluttajalle, joka on henkilökohtaisesti läsnä tai jolle annetaan mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupassa huutokaupan johdolla. huutokaupanpitäjä ja jos tarjouskilpailun voittaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut;
3. Palvelusopimukset palvelun täyden suorittamisen jälkeen, mutta vain jos:
a. suorituskyky on alkanut kuluttajan nimenomaisella etukäteen antamalla suostumuksella; ja
b. kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa, kun yrittäjä on täyttänyt sopimuksen kokonaan;
4. Palvelusopimukset majoituksen tarjoamisesta, jos sopimuksessa on määrätty tietty suorituspäivä tai -aika ja muuhun kuin asumiseen, rahtikuljetukseen, autonvuokrauspalveluihin ja catering-palveluihin;
5. Vapaa-ajan toimintaan liittyvät sopimukset, jos sopimuksessa määrätään sen täytäntöönpanolle määrätty päivämäärä tai ajanjakso;
6. Kuluttajan ohjeiden mukaan valmistetut tuotteet, jotka eivät ole esivalmistettuja ja jotka valmistetaan kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle;
7. Tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai joiden säilyvyysaika on rajoitettu;
8. Sinetöityjä tuotteita, jotka eivät sovellu palauttamiseen terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
9. Tuotteet, jotka sekoittuvat luonteeltaan peruuttamattomasti muihin tuotteisiin toimituksen jälkeen;
10. Alkoholijuomat, joiden hinnasta sovittiin sopimusta tehtäessä, mutta joiden toimitus voi tapahtua vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta ;
11. Sinetöity ääni-, videotallenteet ja tietokoneohjelmistot, joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
12. Sanoma- ja aikakauslehdet tai aikakauslehdet, lukuun ottamatta niiden tilauksia;
13. Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla kuin aineellisella välineellä, mutta vain jos:
a. suorituskyky on alkanut kuluttajan nimenomaisella etukäteen antamalla suostumuksella; ja
b. kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa.

11 artikla - Hinta
1. Tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokantojen muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
2. Toisin kuin edellisessä kappaleessa, yrittäjä voi tarjota vaihtuvia hintoja tuotteille tai palveluille, joiden hinnat ovat rahoitusmarkkinoiden heilahtelujen alaisia ​​ja joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta. Tämä riippuvuus vaihteluista ja se, että mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, on ilmoitettu tarjouksessa.
3. Hinnankorotukset 3 kuukauden sisällä sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
ne ovat seurausta lain määräyksiä tai määräyksiä; tai
b. kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus siitä päivästä, jona hinnankorotus tulee voimaan.
5. Tuotteiden tai palveluiden tarjouksessa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

12 artikla - Sopimuksen täyttäminen ja lisätakuu
1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten luotettavuus- ja/tai käytettävyysvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien lakisääteisten määräysten mukaisia. /tai hallituksen määräyksiä. Sovittaessa yrittäjä takaa myös tuotteen soveltuvuuden muuhun kuin normaaliin käyttöön.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de de kuluttajan op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kandoen gelden indien de ondernemer van nak nak gelden indien de ondernemer de van nak gelden de ondernemer is de tekojnges overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan ​​iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, tuottajan tuoja de overeenkomst.

13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano
1. Yrittäjä tulee olemaan mahdollisimman huolellinen vastaanottaessaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia sekä arvioidessaan palveluhakemuksia.
2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle.
3. Yrittäjä toteuttaa vastaanotetut tilaukset näiden yleisten sopimusehtojen kohdassa 4 mainittua noudattaen ripeästi, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei muuta toimitusaikaa ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai se on vain osittainen, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Kuluttajalla on tällöin oikeus purkaa sopimus ilman kuluja ja oikeus saada korvaus.
4. Edellisen kappaleen mukaisen purkamisen jälkeen yrittäjä palauttaa välittömästi kuluttajan maksaman summan.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de tarbint of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkeleengemenko anders.

14 artikla - Kestokaupat: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen
irtisanominen:
1. Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi tehdyn sopimuksen, joka ulottuu tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, noudattaen sovittuja peruutussääntöjä ja enintään yhden irtisanomisaikaa. kuukausi.
2. Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka ulottuu tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, milloin tahansa määräajan päättyessä sovittua noudattaen milloin tahansa. irtisanomissäännöt ja irtisanomisaika enintään yksi kuukausi.
3. Kuluttaja voi tehdä edellisissä kohdissa tarkoitetut sopimukset:
- peruuttaa milloin tahansa eikä rajoitu peruutukseen tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;
- ainakin peruuttaa samalla tavalla kuin hänen tekemänsä;
- Peruuta aina samalla irtisanomisajalla kuin yrittäjä on määrännyt itselleen.
laajennus:
4. Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka ulottuu tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.
5. Toisin kuin edellisessä kappaleessa, määräaikaista sopimusta, joka ulottuu päivittäisten uutisten ja viikoittain sanoma- ja aikakauslehtien säännölliseen jakeluun, voidaan jatkaa hiljaisesti enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos Kuluttaja on jatkanut tätä voi irtisanoa sopimuksen pidennyksen päättyessä enintään kuukauden irtisanomisajalla.
6. Sopimus, joka on tehty määräajaksi ja joka ulottuu tavaroiden tai palvelujen säännölliseen toimitukseen, voidaan jatkaa hiljaisesti toistaiseksi vain, jos kuluttajalla on oikeus peruuttaa milloin tahansa enintään irtisanomisajalla. kuin yksi kuukausi. Irtisanomisaika on enintään kolme kuukautta, jos sopimus ulottuu päivä-, uutis- ja viikkolehtien ja aikakauslehtien säännölliseen, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaan jakeluun.
7. Päivä-, uutis- ja viikko- ja aikakauslehtien säännöllistä jakelua (kokeilu- tai esittelytilaus) koskeva määräaikainen sopimus ei jatku automaattisesti ja päättyy automaattisesti koe- tai tutustumisjakson jälkeen.
kesto:
8. Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen milloin tahansa yhden vuoden kuluttua, jos peruutusaika on enintään yksi kuukausi, ellei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus estä peruuttamista ennen sovitun keston päättymistä.

15 artikla - Maksaminen

1. Ellei sopimuksessa tai lisäehdoissa toisin määrätä, kuluttajan velat on maksettava 14 päivän kuluessa harkinta-ajan alkamisesta tai harkinta-ajan puuttuessa 14 päivän kuluessa harkinta-ajan alkamisesta. sopimuksen tekeminen. Palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen osalta tämä ajanjakso alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
2. Myydessään tuotteita kuluttajille kuluttajaa ei saa koskaan yleisissä ehdoissa velvoittaa maksamaan yli 50 prosenttia ennakkoon. Kun ennakkomaksu on sovittu, kuluttaja ei voi vedota mihinkään oikeuksiin kyseisen tilauksen tai palvelun/palveluiden toteuttamiseen ennen kuin sovittu ennakkomaksu on suoritettu.
3. De Consumernt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Jos kuluttaja ei täytä maksuvelvoitteitaan ajoissa, sen jälkeen, kun yrittäjä on ilmoittanut hänelle maksuviivästyksestä ja yrittäjä on antanut kuluttajalle ehdon

14 päivää maksuvelvoitteidensa täyttämiseen, sen jälkeen, kun maksua ei ole suoritettu tämän 14 päivän kuluessa, jäljellä olevalle määrälle on velkaa lakisääteinen korko ja yrittäjällä on oikeus periä hänelle aiheutuneet oikeudenkäynnin ulkopuoliset perintäkulut. Nämä perintäkulut ovat enintään: 15 % kantapäästä 2.500 10 euroon asti; 2.500 % seuraavasta 5 5.000 eurosta ja 40 % seuraavasta XNUMX XNUMX eurosta vähintään XNUMX eurolla =. Yrittäjä voi poiketa ilmoitetuista määristä ja prosenteista kuluttajan eduksi.

16 artikla - Valitusmenettely
1. Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja hän käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
2. Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat reklamaatiot on esitettävä täydellisesti ja selkeästi kuvattuna yrittäjälle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet.
3. Yrittäjälle jätettyihin reklamaatioihin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevaa pidempää käsittelyaikaa, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa vastaanottoilmoituksella ja mainitsemalla, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta.
4. Valituksen yrittäjän tuotteesta, palvelusta tai palvelusta voi tehdä myös Stichting Webshop Keurmerk -verkkosivuston kuluttajasivulla (http://keur.info/Home/MisuutOfKlacht) olevalla valituslomakkeella, joka lähetetään osoitteeseen asianomaiselle yrittäjälle sekä Stichting Webshop Keurmerkille.
5. Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisellä sopimuksella kohtuullisessa ajassa tai 3 kuukauden kuluessa valituksen jättämisestä, syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.

17 artikla - Riidat
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de tarbinta waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Kuluttajan ja yrittäjän väliset erimielisyydet tämän yrittäjän toimittamia tai toimittamia tuotteita ja palveluita koskevien sopimusten tekemisestä tai toimeenpanosta voidaan esittää sekä kuluttaja että yrittäjä noudattaen alla olevia määräyksiä. riitakomitean verkkokauppaan, PO Box 90600, 2509 LP, Haag (www.sgc.nl).
3. Riitalautakunta käsittelee riita-asian vain, jos kuluttaja on ensin tehnyt valituksensa yrittäjälle kohtuullisessa ajassa.
4. Viimeistään kolmen kuukauden kuluttua erimielisyyden syntymisestä riita on saatettava kirjallisesti riitalautakunnalle.
5. Jos kuluttaja haluaa viedä riidan riitalautakunnan ratkaistavaksi, tämä valinta sitoo yrittäjää. Jos elinkeinonharjoittaja haluaa tehdä niin, kuluttajan on ilmoitettava kirjallisesti viiden viikon kuluessa yrittäjän kirjallisesta pyynnöstä, haluaako hän myös tehdä niin vai haluaako hän, että riita käsitellään toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Jos yrittäjälle ei ilmoiteta kuluttajan valinnasta viiden viikon kuluessa, yrittäjällä on oikeus saattaa riita toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.
6. Riitalautakunta tekee päätöksen riitalautakunnan säännöissä (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop) määrätyin ehdoin. Riitalautakunnan päätökset tehdään sitovina neuvoina.
7. Riitalautakunta ei käsittele riitaa tai lopettaa käsittelyn, jos yrittäjälle on myönnetty maksulykkäys, hän on mennyt konkurssiin tai tosiasiallisesti lopettanut toimintansa ennen kuin riita on käsitelty lautakunnassa. kuuleminen ja lopullinen tuomio on annettu.
8. Jos verkkokaupan riitalautakunnan lisäksi toimivaltainen on jokin muu Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzakenin (SGC) tai Financial Services Complaints Instituten (Kifid) tunnustama tai siihen sidoksissa oleva riitalautakunta, riitalautakunta Stichting Webshop on vastuussa riita-asioista, jotka koskevat pääasiassa etäpalvelujen myynti- tai tarjoamistapa Hyväksynnän hyväksyminen on edullinen. Kaikissa muissa riita-asioissa SGC:hen tai Kifidiin liittyvä muu tunnustettu riitakomitea.

18 artikla - Teollisuuden takuu
1. Stichting Webshop Keurmerk takaa sen, että sen jäsenet noudattavat riitatoimikunnan sitovaa neuvoa Stichting Webshop Keurmerk, ellei jäsen päätä toimittaa sitovaa neuvoa tuomioistuimen tarkistettavaksi kahden kuukauden kuluessa sen lähettämisestä. Tämä takuu palautuu voimaan, jos sitova lausunto on jäänyt voimaan tuomioistuimen tarkastelun jälkeen ja tuomio, josta se ilmenee, on tullut lainvoimaiseksi. Enintään 10.000 10.000 € per sitova neuvo, tämän summan maksaa kuluttajalle Stichting Webshop Keurmerk. Summista, jotka ylittävät 10.000 XNUMX euroa sitovaa neuvoa kohden, maksetaan XNUMX XNUMX euroa. Ylijäämän osalta Stichting Webshop Keurmerkillä on parhaansa mukaan velvollisuus varmistaa, että jäsen noudattaa sitovia ohjeita.
2. Tämän takuun soveltaminen edellyttää, että kuluttaja tekee kirjallisen valituksen Stichting Webshop Keurmerkille ja että hän siirtää vaatimuksensa yrittäjää vastaan ​​Stichting Webshop Keurmerkille. Jos vaatimus yrittäjää vastaan ​​ylittää 10.000 10.000 euroa, kuluttajaa tarjotaan siirrettäväksi vaatimuksensa siltä osin kuin se ylittää XNUMX XNUMX euron määrän Stichting Webshop Keurmerkille, jonka jälkeen tämä organisaatio suorittaa maksun omissa nimissään ja kuluissaan. vaatia sitä oikeudessa kuluttajan tyydyttämiseksi.

19 artikla - Lisä- tai erityismääräykset
Näiden yleisten ehtojen ylimääräiset tai poikkeavat säännökset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että ne voidaan säilyttää helposti saatavilla olevalla tavalla kestävällä välineellä.

20 artikla - Muutokset verkkokaupan luottamusmerkin yleisiin ehtoihin
1. Stichting Webshop Keurmerk ei muuta näitä yleisiä ehtoja muutoin kuin kuultuaan Kuluttajayhdistyksen kanssa.
2. Näihin ehtoihin tehdyt muutokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun ne on asianmukaisesti julkaistu, sillä edellytyksellä, että tarjouksen voimassaoloaikana tapahtuvien muutosten sattuessa kuluttajalle edullisin ehto on ensisijainen.

Osoite Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam