Regulamin Boeddha-beelden.com

Pobierz nasz Regulamin

Niniejsze Ogólne warunki handlowe Boeddha-beelden.com zostały sporządzone w porozumieniu z
Stowarzyszenie Konsumentów w ramach Konsultacji Samoregulacji Grupy Koordynacyjnej (CZ)
Rady Społeczno-Gospodarczej i wejdzie w życie 1 czerwca 2014 r.
Niniejsze Ogólne Warunki będą stosowane przez wszystkich członków Fundacji Sklepu internetowego
Znak jakości z wyłączeniem usług finansowych, o których mowa w ustawie o nadzorze finansowym i wcześniej
o ile usługi te są nadzorowane przez Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych.
zawartość:
Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Zastosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie do namysłu
Artykuł 8 - Wykonywanie prawa odstąpienia przez konsumenta i jego koszty
Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 11 - Cena
Artykuł 12 - Zgodność i dodatkowa gwarancja
Artykuł 13 - Dostawa i wdrożenie
Artykuł 14 - Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, anulowanie i przedłużenie
Artykuł 15 - Płatność
Artykuł 16 - Procedura reklamacyjna
Artykuł 17 - Spory
Artykuł 18 - Gwarancja branżowa
Artykuł 19 - Dodatkowe lub różne postanowienia
Artykuł 20 - Zmiany ogólnych warunków znaku zaufania sklepu internetowego

 

Artykuł 1 - Definicje
W tych warunkach stosuje się:
1. Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której produkty konsumenckie, treści cyfrowe
i/lub usługi w związku z umową na odległość i tymi towarami, cyfrowe
treści i/lub usługi są świadczone przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie:
umowa między tą osobą trzecią a przedsiębiorcą;
2. Okres na odstąpienie od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy;
3. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej
handel, biznes, rzemiosło lub zawód;
4. Dzień: dzień kalendarzowy;
5. Treści cyfrowe: dane wytworzone i dostarczone w formie cyfrowej;
6. Umowa na czas trwania: umowa, która rozciąga się na regularne dostawy towarów, usług
i/lub treści cyfrowych przez określony czas;
7. Trwały nośnik danych: dowolne narzędzie – w tym e-mail – które
umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście
przechowywać w sposób uniemożliwiający późniejsze odwoływanie się lub używanie przez okres, który jest
dostosowane do celu, dla którego informacja jest przeznaczona, oraz niezmieniona reprodukcja
umożliwia przechowywanie informacji;
8. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość zrzeczenia się przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy w okresie odstąpienia od umowy
umowa na odległość;
9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna będąca członkiem Stichting Webshop Keurmerk i
oferuje konsumentom na odległość produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i/lub usług;
10. Umowa na odległość: umowa zawierana między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, przy czym do zawarcia umowy włącznie wyłącznie lub w części lub więcej technik komunikacji na odległość;
11. Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w Załączniku I do niniejszych warunków;
12. Technologia porozumiewania się na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy, bez konieczności jednoczesnego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu;

 

 

ARTYKUŁ 2 – TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

 

Imię i nazwisko: Undercontrol B.V. (honv Boeddha-Beelden.com)
Adres firmy: Nijverheidsweg 103e, 8071DD, Nunspeet
Właściciel i osoba kontaktowa: Herman Bouw
Numer telefonu: +31341700274
Adres e-mail: info@boeddha-beelden.com
Numer Izby Handlowej: 70225621
Numer identyfikacyjny VAT: NL858200880B01

Artykuł 3 - Zastosowanie
1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty składanej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków jest udostępniany konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca przed zawarciem umowy na odległość wskaże, w jaki sposób ogólne warunki mogą być postrzegane przez przedsiębiorcę i że zostaną wysłane bezpłatnie na żądanie konsumenta tak szybko, jak to możliwe .
3. Jeżeli umowa na odległość jest zawierana elektronicznie, w przeciwieństwie do poprzedniego akapitu, a przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł można w prosty sposób przechowywać na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, zostanie to wskazane przed zawarciem umowy na odległość, w której ogólne warunki można odczytać elektronicznie i że zostaną one przesłane bezpłatnie drogą elektroniczną lub w inny sposób na żądanie konsumenta.
4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie mutatis mutandis, a konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najwygodniejsze w przypadku sprzecznych warunków jest korzystny.

Artykuł 4 - Oferta
1. Jeśli oferta ma ograniczony czas trwania lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub oferowanych usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje obrazy, są one prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oczywiste błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorcy.
3. Każda oferta zawiera taką informację, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Artykuł 5 - Umowa
1. Umowa podlega postanowieniom paragrafu 4, zawartym w momencie zaakceptowania oferty przez konsumenta i spełnienia odpowiednich warunków.
2. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi potwierdzenie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki przedsiębiorca nie potwierdzi otrzymania tej akceptacji, konsument może wypowiedzieć umowę.
3. Jeżeli umowa zostanie zawarta elektronicznie, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych i zapewni bezpieczne środowisko sieciowe. Jeśli konsument będzie mógł zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
4. W ramach prawnych przedsiębiorca może się dowiedzieć, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić realizacji zamówienia lub wniosku z uzasadnieniem lub dołączyć do wykonania specjalne warunki.
5. Przedsiębiorca prześle konsumentowi następujące informacje najpóźniej w momencie dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowych, w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku danych :
adres zakładu w zakładzie, w którym konsument może złożyć reklamacje.;
b. warunki i sposób, w jaki konsument z prawa odstąpienia może być wykonane, lub wyraźne oświadczenie w sprawie wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;
c. informacje o gwarancjach i istniejącej usłudze po zakupie;
d. cena zawierająca wszystkie podatki od produktu, usługi lub treści cyfrowych; w stosownym przypadku koszty dostawy; oraz sposób zapłaty, dostawy lub wykonania umowy na odległość;
e. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa obowiązuje dłużej niż jeden rok lub jest nieokreślona;
f. jeżeli konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza do wycofania.
6. W przypadku transakcji rozszerzonej przepis z poprzedniego akapitu dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
Z produktami:
1. Konsument może rozwiązać umowę dotyczącą zakupu produktu w okresie do namysłu wynoszącym 30 dni bez podania przyczyny i zwrócić go bezpłatnie. O ile produkt stanowi ofertę, koszty przesyłki pokrywa konsument. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia, ale nie zobowiązuje go do podania powodu (przyczyn).
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się od dnia następującego po tym, jak Konsument lub wskazana z góry przez Konsumenta osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem otrzymał produkt albo:
a. jeżeli konsument zamówił kilka produktów w tej samej kolejności: dzień, w którym konsument lub trzecia strona wyznaczona przez niego otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, o ile poinformował konsumenta w jasny sposób przed złożeniem zamówienia, odmówić przyjęcia zamówienia na kilka produktów o innym czasie dostawy.
b. jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego strona trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
c. w kontraktach na regularną dostawę produktów w określonym czasie: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego strona trzecia otrzymała pierwszy produkt.
W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku:
3. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług i umowę na dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku przez co najmniej 14 dni bez podania przyczyn. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia, ale nie zobowiązać go do podania przyczyny.
4. Okres refleksji, o którym mowa w pkt 3, rozpoczyna się w dniu następującym po zawarciu umowy.
Rozszerzony okres odstąpienia od umowy w przypadku produktów, usług i treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na trwałym nośniku, gdy nie informują o prawie do odstąpienia od umowy:
5. Jeśli firma konsumentowi informacje wymagane przez ustawę o prawie do odstąpienia od umowy lub standardowy formularz nie przewiduje wycofanie, okres odstąpienia wygasa dwanaście miesięcy po upływie pierwotnego okresu karencji ustanowionego na mocy poprzednich ustępów niniejszego artykułu.
6. Jeżeli przedsiębiorca udzielił konsumentowi informacji, o których mowa w poprzednim akapicie w ciągu dwunastu miesięcy od daty początkowej okresu karencji, okres karencji wygasa 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał te informacje.

Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie do namysłu
1. W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Podstawową zasadą jest tutaj to, że konsument może obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko tak, jak mógłby to zrobić w sklepie.
2. Konsument odpowiada tylko za amortyzację produktu, która jest wynikiem sposobu obchodzenia się z produktem wykraczającego poza dozwolony w ust. 1.
3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeżeli przedsiębiorca nie przekazał mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia przed lub przy zawarciu umowy.

Artykuł 8 - Wykonywanie prawa odstąpienia przez konsumenta i jego koszty
1. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zgłosi to przedsiębiorcy w okresie odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
2. Konsument jak najszybciej, ale w terminie 14 dni od dnia następującego po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, zwraca towar lub przekazuje go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Konsument w każdym przypadku przestrzegał okresu zwrotu, jeśli zwróci produkt przed upływem okresu refleksji.
3. Konsument zwraca produkt ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, o ile to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
4. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa odstąpienia spoczywa na konsumencie.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił, że konsument ma ponieść te koszty lub jeżeli przedsiębiorca wskaże, że sam poniesie, to konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu.
6. Jeżeli konsument zrezygnuje po uprzednim wyraźnym zażądaniu, aby świadczenie usługi lub dostawa gazu, wody lub energii elektrycznej, która nie została przygotowana do sprzedaży w ograniczonej objętości lub określonej ilości, rozpoczęła się w okresie odstąpienia od umowy, konsumentem jest przedsiębiorca przedsiębiorca jest winien kwotę proporcjonalną do tej części zobowiązania, która została wykonana przez przedsiębiorcę w chwili odstąpienia od umowy, w stosunku do pełnego wykonania zobowiązania.
7. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za świadczenie usług lub dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie zostały przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, ani za dostawę energii cieplnej, jeżeli:
przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych przepisami prawa informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy, zwrotu kosztów w przypadku odwołania lub wzoru formularza do wycofania, lub;
b. konsument nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub ogrzewania miejskiego w okresie, w którym następuje odstąpienie od umowy.
8. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za pełne lub częściowe dostarczenie treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym, jeżeli:
a. przed dostawą nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przed końcem okresu, w którym nastąpi odstąpienie od umowy;
b. nie przyznał się do utraty prawa do wycofania się, wyrażając zgodę; lub
c. przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia od konsumenta.
9. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy wszelkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwi konsumentowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie prześle potwierdzenie odbioru po otrzymaniu tego powiadomienia.
2. Przedsiębiorca zwraca wszystkie płatności od konsumenta, w tym wszelkie koszty dostawy naliczone przez przedsiębiorcę za zwracany produkt, niezwłocznie, ale w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował go o odstąpieniu. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może poczekać ze zwrotem, aż otrzyma produkt lub konsument wykaże, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
3. Przedsiębiorca korzysta z takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument do zwrotu, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób. Zwrot jest bezpłatny dla konsumenta.
4. Jeżeli konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższy sposób.

Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa odstąpienia, ale tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie zaznaczył to w ofercie, przynajmniej w czasie do zawarcia umowy:
1. Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy
2. Umowy zawierane podczas aukcji publicznej. Przez aukcję publiczną rozumie się sposób sprzedaży, w ramach którego przedsiębiorca oferuje produkty, treści cyfrowe i/lub usługi konsumentowi, który jest osobiście obecny lub ma możliwość osobistego stawiennictwa na aukcji, pod kierunkiem licytatorem, a zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
3. Umowy serwisowe, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy:
a. wykonanie zostało rozpoczęte za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; i
b. konsument oświadczył, że utraci prawo do odstąpienia od umowy, gdy tylko przedsiębiorca w pełni wykona umowę;
4. Umowy o świadczenie usług noclegowych, o ile w umowie przewidziano określony termin lub okres świadczenia usług innych niż do celów mieszkaniowych, przewozu towarów, najmu samochodów i gastronomii;
5. Umowy dotyczące spędzania czasu wolnego, jeżeli w umowie przewidziano określony termin lub okres jej realizacji;
6. Produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, nieprefabrykowane i wyprodukowane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta albo wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
7. Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia;
8. Produkty zapieczętowane, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, a których pieczęć została zerwana po dostarczeniu;
9. Produkty, które ze względu na swój charakter zostają nieodwołalnie zmieszane z innymi produktami po dostarczeniu;
10. Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu ;
11. Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została złamana po dostarczeniu;
12. Gazety, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem prenumeraty;
13. Dostarczanie treści cyfrowych innych niż na nośniku materialnym, ale tylko wtedy, gdy:
a. wykonanie zostało rozpoczęte za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; i
b. konsument stwierdził, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

Artykuł 11 - Cena
1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i / lub usług nie są podwyższane, z wyjątkiem zmian cen spowodowanych zmianami stawek VAT.
2. W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi o zmiennych cenach, które podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Ten link do wahań oraz fakt, że wszelkie podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.
3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy wynikają z ustawowych przepisów lub postanowień.
4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca tak określił i:
. są wynikiem przepisów ustawowych lub wykonawczych; lub
b. konsument ma prawo wypowiedzieć umowę z mocą od dnia, w którym wzrost cen staje się skuteczny.
5. Ceny podane w zakresie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 12 - Wykonanie umowy i dodatkowa gwarancja
1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i / lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy oraz / lub przepisy rządowe. Jeśli zostanie to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne zastosowania.
2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza uprawnień ustawowych i twierdzi, że konsument może dochodzić przeciwko przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeżeli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.
3. Przez dodatkową gwarancję rozumie się każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi pewne prawa lub roszczenia wykraczające poza to, co jest wymagane prawem w przypadku, gdy nie spełnił on swojej części zobowiązań, umowy.

Artykuł 13 - Dostawa i wdrożenie
1. Przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby otrzymywać i realizować zamówienia na produkty oraz oceniać wnioski o świadczenie usług.
2. Miejscem dostawy jest adres podany przedsiębiorcy przez konsumenta.
3. Z należytym przestrzeganiem postanowień artykułu 4 niniejszych ogólnych warunków, przedsiębiorca wykona przyjęte zamówienia szybko, najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo rozwiązać umowę bez ponoszenia kosztów i przysługuje mu wszelkie odszkodowanie.
4. Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim paragrafem przedsiębiorca niezwłocznie zwróci kwotę, którą zapłacił konsument.
5. Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia konsumentowi lub wyznaczonemu z góry przedstawicielowi i poinformowaniu przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 14 - Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, anulowanie i przedłużenie
Anulowanie:
1. Konsument może w każdej chwili anulować umowę, która została zawarta na czas nieokreślony i która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z należytym przestrzeganiem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i maksymalnie jednego miesiąca odstąpienia.
2. Konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z należytym przestrzeganiem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i co najmniej najwyżej jeden miesiąc.
3. Konsument może umów, o których mowa w poprzednich akapitach:
- anulować w dowolnym momencie i nie ograniczać się do anulowania w określonym czasie lub w określonym czasie;
- przynajmniej anulować w ten sam sposób, w jaki weszli przez niego;
- zawsze anuluj z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki określił sam przedsiębiorca.
Przedłużenie:
4. Umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być automatycznie przedłużana ani przedłużana na czas określony.
5. W drodze odstępstwa od poprzedniego akapitu umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostarczanie codziennych, tygodniowych i tygodniowych gazet i czasopism, może zostać automatycznie przedłużona na określony okres maksymalnie trzech miesięcy, jeżeli konsument zawrze tę przedłużoną umowę przeciwko może wypowiedzieć przedłużenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia najwyżej jednego miesiąca.
6. Umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż miesiąc. Okres wypowiedzenia wynosi maksymalnie trzy miesiące, jeśli umowa obejmuje regularne, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników oraz czasopism.
7. Umowa o ograniczonym okresie obowiązywania dotycząca regularnego wprowadzania codziennych gazet, wiadomości oraz cotygodniowych gazet i czasopism (subskrypcja próbna lub wstępna) nie jest milcząco przedłużana i wygasa automatycznie po okresie próbnym lub wstępnym.
Czas trwania:
8. Jeżeli umowa ma trwać dłużej niż jeden rok, po roku konsument powinien porozumienie w każdej chwili rozwiązać z okresu wypowiedzenia nie przekracza jednego miesiąca, chyba rozsądna i uczciwość przeciwstawiać rozwiązaniu przed upływem ustalonego terminu.

Artykuł 15 - Płatność

1. O ile umowa lub dodatkowe warunki nie stanowią inaczej, kwoty należne od konsumenta należy uiścić w ciągu 14 dni po rozpoczęciu okresu odstąpienia od umowy lub w przypadku braku okresu odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni po zawarcie umowy. W przypadku umowy o świadczenie usługi termin ten rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
2. Sprzedając produkty konsumentom, konsument nie może być nigdy zobowiązany na ogólnych warunkach do zapłaty więcej niż 50% zaliczki. Gdy przewidziana jest zaliczka, konsument nie może dochodzić żadnych praw w odniesieniu do realizacji odpowiedniego zamówienia lub usługi przed dokonaniem określonej zaliczki.
3. Konsument ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania niedokładności w danych dotyczących płatności przekazanych lub wskazanych przedsiębiorcy.
4. Jeżeli konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o opóźnionej płatności i wyznaczeniu konsumentowi terminu

14 dni na dalsze wywiązywanie się ze swoich zobowiązań płatniczych, po nieuregulowaniu w tym 14-dniowym terminie, należne są ustawowe odsetki od należnej jeszcze kwoty, a przedsiębiorca jest uprawniony do obciążenia poniesionymi przez niego pozasądowymi kosztami windykacji. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2.500 EUR; 10% na następne 2.500 € i 5% na następne 5.000 € przy minimum 40 €, =. Przedsiębiorca może odstąpić od podanych kwot i procentów na korzyść konsumenta.

Artykuł 16 - Procedura reklamacyjna
1. Przedsiębiorca ma dobrze nagłośnione skargi i rozpatruje skargi w ramach tej procedury.
2. Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy składać przedsiębiorcy wyczerpująco i wyraźnie w rozsądnym terminie po stwierdzeniu przez konsumenta wad.
3. Odpowiedzi na reklamacje złożone do przedsiębiorcy zostaną udzielone w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni komunikatem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
4. Reklamację produktu, usługi lub usługi przedsiębiorcy można również złożyć za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie konsumenckiej serwisu internetowego Stichting Webshop Keurmerk (http://keur.info/Home/MisuutOfKlacht). odpowiedniego przedsiębiorcy, a także do Stichting Webshop Keurmerk.
5. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozwiązana za obopólną zgodą w rozsądnym terminie lub w ciągu 3 miesięcy od złożenia reklamacji, powstanie spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporu.

Artykuł 17 - Spory
1. Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
2. Spory między konsumentem a przedsiębiorcą dotyczące zawarcia lub realizacji umów dotyczących towarów i usług, które mają być dostarczone lub dostarczone przez tego przedsiębiorcę, może, z zachowaniem poniższych postanowień, wnosić zarówno konsument, jak i przedsiębiorca do sklepu internetowego komisji rozjemczej, PO Box 90600, 2509 LP, Haga (www.sgc.nl).
3. Spór będzie rozpatrywany przez komisję rozjemczą tylko wtedy, gdy konsument najpierw złożył skargę do przedsiębiorcy w rozsądnym terminie.
4. Nie później niż trzy miesiące po powstaniu sporu, spór należy złożyć na piśmie do Komisji Rozjemczej.
5. Jeżeli konsument chce skierować spór pod komisję rozjemczą, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Jeżeli przedsiębiorca zechce to zrobić, konsument będzie musiał w ciągu pięciu tygodni od pisemnego wniosku przedsiębiorcy w tym celu określić na piśmie, czy chce to zrobić, czy też chce, aby spór został rozpatrzony przez właściwy sąd. Jeżeli przedsiębiorca nie zostanie poinformowany o wyborze konsumenta w terminie pięciu tygodni, przedsiębiorca ma prawo skierować spór do właściwego sądu.
6. Komisja Rozjemcza podejmuje decyzję na warunkach określonych w regulaminie Komisji Rozjemczej (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Decyzje Komisji Rozjemczej podejmowane są w formie wiążącej porady.
7. Komisja Rozjemcza nie zajmie się sporem lub przerwie postępowanie, jeżeli przedsiębiorca uzyskał zawieszenie płatności, zbankrutował lub faktycznie zakończył działalność gospodarczą, zanim spór został rozpatrzony przez komisję przy rozprawa i ostateczny werdykt został wydany.
8. Jeżeli oprócz Komisji ds. Sporów Sklepu Internetowego inna komisja ds. sporów uznana lub powiązana ze Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) lub Financial Services Complaints Institute (Kifid) jest właściwa, za spory dotyczące głównie Stichting Webshop sposób sprzedaży lub świadczenia usług na odległość.Preferowana jest zgoda. W przypadku wszystkich innych sporów inna uznana komisja ds. sporów stowarzyszona z SGC lub Kifid.

Artykuł 18 - Gwarancja branżowa
1. Stichting Webshop Keurmerk gwarantuje przestrzeganie wiążącej porady Komisji Rozjemczej Stichting Webshop Keurmerk przez jej członków, chyba że członek zdecyduje się złożyć wiążącą poradę do sądu w ciągu dwóch miesięcy od jej wysłania. Gwarancja ta zostaje przywrócona, jeśli wiążąca porada pozostała w mocy po rozpatrzeniu przez sąd, a orzeczenie, z którego wynika, stało się prawomocne. Do maksymalnej kwoty 10.000 10.000 EUR za każdą wiążącą poradę, kwota ta zostanie wypłacona konsumentowi przez Stichting Webshop Keurmerk. W przypadku kwot większych niż 10.000 XNUMX EUR za wiążącą poradę zostanie wypłacona kwota XNUMX XNUMX EUR. W przypadku nadwyżki Stichting Webshop Keurmerk ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że członek przestrzega wiążącej porady.
2. Zastosowanie niniejszej gwarancji wymaga, aby konsument złożył pisemną apelację do Stichting Webshop Keurmerk i przeniósł swoje roszczenia wobec przedsiębiorcy na Stichting Webshop Keurmerk. Jeżeli roszczenie wobec przedsiębiorcy przekracza 10.000 10.000 EUR, konsumentowi proponuje się przeniesienie roszczenia o ile przekracza kwotę XNUMX XNUMX EUR na Stichting Webshop Keurmerk, po czym organizacja ta dokona płatności we własnym imieniu i na koszt zażąda w sądzie w celu zaspokojenia konsumenta.

Artykuł 19 - Dodatkowe lub różne postanowienia
Dodatkowe lub tych warunków, nie może wada konsumenta i powinny być rejestrowane w formie pisemnej lub w taki sposób, że mogą być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku.

Artykuł 20 - Zmiany ogólnych warunków znaku zaufania sklepu internetowego
1. Stichting Webshop Keurmerk nie zmieni niniejszych ogólnych warunków, chyba że w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów.
2. Zmiany niniejszych warunków wejdą w życie dopiero po ich opublikowaniu w odpowiedni sposób, przy założeniu, że w przypadku jakichkolwiek zmian w czasie trwania oferty, pierwszeństwo będzie miało postanowienie najkorzystniejsze dla konsumenta.

Adres sklepu internetowego Stichting Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam