Villkor Boeddha-beelden.com

Ladda ner vår Villkor

Dessa allmänna villkor för Boeddha-beelden.com har utarbetats i samråd med
konsumentföreningen inom ramen för samordningsgruppens självregleringssamråd (CZ) i
Det sociala och ekonomiska rådet och träder i kraft den 1 juni 2014.
Dessa Allmänna Villkor kommer att användas av alla medlemmar i Webshop Foundation
Kvalitetsmärke med undantag för finansiella tjänster som avses i finanstillsynslagen och tidigare
i den mån dessa tjänster övervakas av den nederländska myndigheten för finansmarknaden.
Innehållsförteckning:
Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Identitet för entreprenören
Artikel 3 - Applicability
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Förpliktelser för konsumenten under avkylningsperioden
Artikel 8 - Utövande av konsumenträtten och dess kostnader
Artikel 9 - Entreprenörens skyldigheter vid återkallande
Artikel 10 - Undantagande av ångerrätt
Artikel 11 - Priset
Artikel 12 - Överensstämmelse och ytterligare garanti
Artikel 13 - Leverans och utförande
Artikel 14 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, avbokning och förlängning
Artikel 15 - Betalning
Artikel 16 - Klagomål
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Branschgaranti
Artikel 19 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser
Artikel 20 - Ändringar av de allmänna villkoren för Webshop Trustmark

 

Artikel 1 - Definitioner
I dessa villkor skall gälla:
1. Tilläggsavtal: ett avtal genom vilket konsumentprodukter, digitalt innehåll
och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitala
innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av företagaren eller av tredje part på grundval av
ett avtal mellan den tredje parten och företagaren;
2. Reflektionsperiod: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
3. Konsument: den fysiska person som inte agerar för ändamål relaterade till hans
handel, affär, hantverk eller yrke;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitalt innehåll: data som produceras och tillhandahålls i digital form.
6. Varaktighetsavtal: ett avtal som sträcker sig till regelbunden leverans av varor, tjänster
och/eller digitalt innehåll under en viss tidsperiod;
7. Hållbar databärare: alla verktyg – inklusive e-post – som
gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är personligen riktad till honom
lagra på ett sätt som förhindrar framtida referens eller användning under en period dvs
anpassas till det syfte för vilket informationen är avsedd, och att oförändrad återgivning av den
möjliggör lagrad information;
8. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att avstå från ångerrätten inom ångerrätten
distansavtal;
9. Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som är medlem i Stichting Webshop Keurmerk och
erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan företagaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid till och med avtalets ingående uteslutande eller delvis en eller fler fjärrkommunikationstekniker används;
11. Ångerblankettmodell: den europeiska modellblankett för ångerrätt som ingår i bilaga I till dessa villkor;
12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå avtal, utan att konsument och företagare behöver mötas i samma rum samtidigt;

 

 

ARTIKEL 2 – ENTREPRENÖRENS IDENTITET

 

Namn: Undercontrol B.V. (honv Boeddha-Beelden.com)
Företagsadress: Nijverheidsweg 103e, 8071DD, Nunspeet
Ägare och kontaktpunkt: Herman Bouw
Telefonnummer: +31341700274
E-postadress: info@boeddha-beelden.com
Handelskammarenummer: 70225621
Momsidentifikationsnummer: NL858200880B01

Artikel 3 - Applicability
1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.
2. Innan distansavtalet ingås görs texten i dessa allmänna villkor tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt kommer företagaren innan distansavtalet ingås att ange hur de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och att de kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på begäran av konsumenten.
3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, trots det föregående stycket och innan distansavtalet ingås, kan texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att det är konsumenten kan enkelt lagras på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges var de allmänna villkoren kan konsulteras elektroniskt och att de kommer att skickas gratis elektroniskt eller på annat sätt på konsumentens begäran.
4. För det fall särskilda produkt- eller tjänstevillkor även gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid åberopa den för honom lämpligaste bestämmelse vid motstridighet. villkoren är gynnsam.

Artikel 4 - Erbjudandet
1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs på villkor kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, digitala innehåll och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.
3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 - Avtalet
1. Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor.
2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt bekräftar företagaren omedelbart elektroniskt mottagandet av godkännandet av erbjudandet. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren, kan konsumenten lösa upp avtalet.
3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att följa lämpliga säkerhetsåtgärder.
4. Inom rättsliga ramar kan företagaren informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motivering eller att till utförandet förena särskilda villkor.
5. Företagaren kommer att skicka följande information till konsumenten senast när produkten, tjänsten eller det digitala innehållet levereras, skriftligen eller på ett sådant sätt att det kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare :
Besöksadressen för etableringen av entreprenören där konsumenten kan gå med klagomål.
b. Villkoren för och hur konsumenten kan utnyttja ångerrätten eller ett tydligt uttalande angående uteslutandet av ångerrätten.
c. Informationen om garantier och befintlig service efter inköp.
d. priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll I förekommande fall, kostnaderna för leverans och betalningsmetod, leverans eller genomförande av distansavtalet
e. Kraven på upphävande av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämd.
f. Om konsumenten har rätt till återkallelse, formuläret formulerar för återkallelse.
6. Vid en utökad transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

Artikel 6 - Ångerrätt
Med produkter:
1. Konsumenten kan lösa ett avtal avseende köp av en vara under en betänketid på 30 dagar utan att ange skäl och returnera den utan kostnad. Förutsatt att produkten är ett erbjudande är fraktkostnaderna för konsumentens räkning. Företagaren kan fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men inte ålägga honom att ange sina skäl.
2. Den betänketid som avses i punkt 1 börjar dagen efter att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg utsett, som inte är transportör, har tagit emot produkten, eller:
a. Om konsumenten har beställt flera produkter i samma ordning: den dag då konsumenten eller en tredje part som han har utsetts har fått den sista produkten. Entreprenören får, förutsatt att han tydligt informerat konsumenten före orderprocessen, vägra en order för flera produkter med en annan leveranstid.
b. om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten eller en tredje part som han har utsetts har mottagit den sista försändelsen eller delen
c. för avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten eller en tredje part som han har utsetts har fått den första produkten.
För tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret medium:
3. Konsumenten kan säga upp ett serviceavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret medium under minst 14 dagar utan att ge skäl. Entreprenören får fråga konsumenten om orsaken till återkallandet, men inte ålägga honom att ange sin orsak (er).
4. Den reflektionsperiod som avses i punkt 3 börjar dagen efter avtalets ingående.
Utökad avkylningsperiod för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte har levererats på ett konkret medium om ångerrätten inte är informerad:
5. Om företagaren inte har lämnat konsumenten den lagstadgade informationen om ångerrätten eller modellformuläret för återkallelse, upphör avköningsperioden tolv månader efter utgången av den ursprungliga avkylningsperioden som bestämts i enlighet med tidigare stycken i denna artikel.
6. Om näringsidkaren har lämnat konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader från det att den ursprungliga avkylningsperioden upphört, löper avköpsperioden 14 dagar efter den dag då konsumenten mottog denna information.

Artikel 7 - Förpliktelser för konsumenten under avkylningsperioden
1. Under betänketiden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Grundprincipen här är att konsumenten endast får hantera och besiktiga produkten som han skulle få göra i butik.
2. Konsumenten ansvarar endast för värdeminskning på varan som är ett resultat av ett sätt att hantera varan som går utöver vad som är tillåtet i 1 mom.
3. Konsumenten ansvarar inte för värdeminskning på produkten om företagaren inte har försett honom med all lagstadgad information om ångerrätten före eller vid avtalets ingående.

Artikel 8 - Utövande av konsumenträtten och dess kostnader
1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer han att anmäla detta till företagaren inom ångerfristen med hjälp av mallen för ångerrätt eller på annat entydigt sätt.
2. Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter det meddelande som avses i punkt 1, returnerar konsumenten produkten, eller överlämnar den till (en auktoriserad representant för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har i alla fall iakttagit returtiden om han returnerar varan innan betänketiden har löpt ut.
3. Konsumenten returnerar produkten med alla medföljande tillbehör, om det är rimligt möjligt i originalskick och förpackning, och i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.
4. Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid ligger på konsumenten.
5. Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företagaren inte har anmält att konsumenten måste stå för dessa kostnader eller om företagaren anger att han kommer att stå för kostnaderna själv, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för retur.
6. Om konsumenten frånträder efter att först uttryckligen begärt att tillhandahållande av tjänsten eller leverans av gas, vatten eller el som inte har gjorts färdig för försäljning i en begränsad volym eller viss mängd påbörjas under ångerfristen, Konsument är den Företagaren är skyldig ett belopp som är proportionellt mot den del av förpliktelsen som har fullgjorts av företagaren vid tidpunkten för frånträdet, jämfört med full fullgörande av förpliktelsen.
7. Konsumenten står inte för några kostnader för utförandet av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el som inte har gjorts färdiga för försäljning i begränsad volym eller mängd, eller för leverans av fjärrvärme, om:
näringsidkaren har inte lämnat konsumenten de juridiskt nödvändiga uppgifterna om ångerrätt, ersättning för kostnader eller modellformulär för återkallande, eller
b. Konsumenten begärde inte uttryckligen att tjänsten eller leveransen av gas, vatten, el eller fjärrvärme startades i kylningsperioden.
8. Konsumenten ska inte stå för några kostnader för hel eller delvis leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium, om:
a. Före leverans har han inte uttryckligen kommit överens om att påbörja överensstämmelse med avtalet före reflektionsperiodens slut
b. han har inte erkänt att han har förlorat sin ångerrätt när han ger sitt tillstånd eller
c. Entreprenören har misslyckats med att bekräfta detta uttalande från konsumenten.
9. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer alla tilläggsavtal att upplösas enligt lag.

Artikel 9 - Entreprenörens skyldigheter vid återkallande

1. Om företagaren gör meddelandet om ångerrätt från konsumenten möjligt elektroniskt, kommer han omedelbart att skicka en bekräftelse på mottagandet efter mottagandet av detta meddelande.
2. Företagaren återbetalar alla betalningar från konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som debiterats av företagaren för den returnerade produkten, utan dröjsmål men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelat honom om återkallelsen. Om inte företagaren erbjuder sig att hämta varan själv, får han vänta med återbetalning tills han har tagit emot produkten eller tills konsumenten visar att han har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.
3. Företagaren använder samma betalningsmetod som konsumenten har använt för återbetalning, om inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
4. Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än den billigaste standardleveransen behöver företagaren inte ersätta merkostnaderna för den dyrare metoden.

Artikel 10 - Undantagande av ångerrätt
Operatören kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men bara om företagaren tydligt i erbjudandet, åtminstone i tid för ingående av avtal anges:
1. Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen
2. Avtal som ingåtts under en offentlig auktion. Med offentlig auktion avses ett försäljningssätt där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företagaren till den konsument som personligen är närvarande eller som ges möjlighet att vara personligen närvarande vid auktionen, under ledning av en auktionsförrättare, och där den vinnande budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
3. Serviceavtal, efter att tjänsten har utförts fullt ut, men endast om:
a. Föreställningen har börjat med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande och
b. Konsumenten har uppgett att han förlorar sin ångerrätt när företagaren helt har genomfört avtalet.
4. Tjänsteavtal för tillhandahållande av boende, om ett specifikt datum eller period för utförande anges i avtalet och annat än för bostadsändamål, godstransporter, biluthyrningstjänster och catering;
5. Avtal om fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett särskilt datum eller en viss period för dess genomförande;
6. Produkter tillverkade enligt konsumentspecifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som är uppenbart avsedda för en specifik person.
7. Produkter som förstörs snabbt eller har en begränsad hållbarhet;
8. Förseglade produkter som inte lämpar sig för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leverans;
9. Produkter som till sin natur oåterkalleligt blandas med andra produkter efter leverans;
10. Alkoholhaltiga drycker, vars pris överenskoms när avtalet slöts, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar, och vars verkliga värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har inflytande över. ;
11. Förseglade ljud-, videoinspelningar och datorprogram, vars försegling har brutits efter leverans;
12. Tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dessa;
13. Tillhandahållande av digitalt innehåll annat än på ett materiellt medium, men endast om:
a. Föreställningen har börjat med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande och
b. Konsumenten har sagt att han därigenom förlorar sin ångerrätt.

Artikel 11 - Priset
1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och / eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom för prisförändringar till följd av förändringar i momssatser.
2. I motsats till föregående stycke kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande på med rörliga priser. Denna länk till fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är målpriser anges i erbjudandet.
3. Prisökningar inom tre månader efter avtalets ingång är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser.
4. Prisökningar från 3 månader efter avtalets ingång är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:
a. De är resultatet av lagbestämmelser eller bestämmelser eller
b. Konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet från och med den dag då prisökningen träder i kraft.
5. De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 12 - Uppfyllelse av avtalet och ytterligare garanti
1. Företagaren garanterar att produkterna och / eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och / eller användbarhet och de lagstadgade kraven som finns vid dagen för avtalets ingående. bestämmelser och / eller statliga bestämmelser. Om avtalat, garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
2. En extra garanti från företagaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot företagaren enligt avtalet om företagaren har underlåtit att följa sin del av avtalet.
3. Med extra garanti avses varje åtagande från företagaren, dennes leverantör, importör eller producent där denne ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad som krävs i lag för det fall han har underlåtit att fullgöra sin del av skyldigheterna avtalet.

Artikel 13 - Leverans och utförande
1. Entreprenören kommer att ta största möjliga omsorg när han får och implementerar beställningar på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
2. Leveransort är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.
3. Med iakttagande av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företagaren att utföra godkända beställningar skyndsamt men senast inom 30 dagar, om inte annan leveranstid har avtalats. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan eller endast delvis verkställas, meddelas konsumenten detta senast 30 dagar efter att han har lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att utan kostnad lösa upp avtalet och har rätt till eventuell ersättning.
4. Efter upplösning enligt föregående stycke återbetalar företagaren omedelbart det belopp som konsumenten har betalat.
5. Risken för skador och / eller förlust av produkter ligger hos företagaren tills leveransen till konsumenten eller en förutbestämd och representant som tillkännagivits till entreprenören, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 14 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, avbokning och förlängning
uppsägning:
1. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med vederbörlig hänsyn till överenskomna avbeställningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.
2. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, när som helst mot slutet av den fasta perioden, med vederbörlig hänsyn till de avtalade avbeställningsreglerna och en uppsägningstid. upp till en månad.
3. Konsumenten kan de avtal som nämns i föregående stycken:
- avbryta när som helst och är inte begränsade till avbokning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
- avbryt åtminstone på samma sätt som de ingås av honom;
- avbryt alltid med samma uppsägningstid som entreprenören har bestämt för sig själv.
förlängning:
4. Ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förlängas under en viss period.
5. I motsats till föregående stycke, kan ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagliga nyheter och veckotidningar och tidskrifter tystnad förlängas med en begränsad period på upp till tre månader, om konsumenten förlänger detta kan säga upp avtalet i slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.
6. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst får avboka med en uppsägningstid på högst än en månad. Uppsägningstiden är högst tre månader om avtalet sträcker sig till ordinarie, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.
7. Ett avtal med begränsad tid för regelbunden leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter (prövning eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte stillsamt och upphör automatiskt efter rättegången eller introduktionsperioden.
varaktighet:
8. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningsperiod på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa utesluter uppsägning före utgången av avtalad varaktighet.

Artikel 15 - Betalning

1. I den mån inte annat föreskrivs i avtalet eller tilläggsvillkoren ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 14 dagar efter ångerrättens början eller i avsaknad av ångerfrist inom 14 dagar efter det att ångerfristen har börjat. ingåendet av avtalet. Vid överenskommelse om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period dagen efter att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.
2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får konsumenten aldrig i allmänna villkor åläggas att betala mer än 50 % i förskott. När förskottsbetalning stipuleras kan konsumenten inte göra gällande några rättigheter med avseende på utförandet av den/de aktuella beställningen eller tjänsten/tjänsterna innan den föreskrivna förskottsbetalningen har erlagts.
3. Konsumenten har skyldigheten att utan dröjsmål rapportera felaktigheter i betalningsinformation som tillhandahålls eller anges till företagaren.
4. Om konsumenten inte fullgör sin(a) betalningsskyldighet(er) i tid, efter att han har informerats av företagaren om den sena betalningen och företagaren har gett konsumenten ett villkor

14 dagar för att fortfarande uppfylla sina betalningsförpliktelser, efter underlåtenhet att betala inom denna 14-dagarsperiod, är lagstadgad ränta på det fortfarande skyldiga beloppet skyldig och företagaren har rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnaderna som han ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till maximalt: 15 % på utestående belopp upp till 2.500 10 €; 2.500 % på nästa € 5 5.000 och 40 % på nästa € XNUMX XNUMX med ett minimum av € XNUMX, =. Företagaren kan avvika från angivna belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.

Artikel 16 - Klagomål
1. Företagaren har ett väl publicerat klagomålsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.
2. Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas fullständigt och tydligt beskrivna till företagaren inom skälig tid efter att konsumenten upptäckt bristerna.
3. Klagomål som lämnats till entreprenören kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre behandlingstid, kommer företagaren att svara inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
4. Ett klagomål om en produkt, tjänst eller tjänst från företagaren kan också skickas via ett klagomålsformulär på konsumentsidan på Stichting Webshop Keurmerks webbplats (http://keur.info/Home/MisuutOfKlacht). den aktuella entreprenören samt till Stichting Webshop Keurmerk.
5. Om klagomålet inte kan lösas i ömsesidigt samråd inom rimlig tid eller inom 3 månader från det att klagomålet har lämnats in, uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

Artikel 17 - Tvister
1. En överenskommelse mellan de undernemer och en konsument där dessa allmänna villkor har, är endast nederländska rättsliga tillämpningar.
2. Tvister mellan konsumenten och företagaren om ingående eller genomförande av avtal med avseende på produkter och tjänster som ska levereras eller levereras av denna företagare, kan med iakttagande av bestämmelserna nedan överlämnas av både konsumenten och företagaren till Dispute Committee Webshop, PO Box 90600, 2509 LP, Haag (www.sgc.nl).
3. En tvist kommer endast att behandlas av tvistenämnden om konsumenten först har lämnat in sitt klagomål till företagaren inom skälig tid.
4. Senast tre månader efter det att tvisten har uppstått ska tvisten skriftligen inges till tvistenämnden.
5. Om konsumenten vill lämna in en tvist till tvistenämnden är företagaren bunden av detta val. Om företagaren vill göra det måste konsumenten inom fem veckor efter skriftlig begäran om detta från företagaren skriftligen ange om han också vill göra det eller om han vill att tvisten ska handläggas av behörig domstol. Om företagaren inte informeras om konsumentens val inom fem veckor, har företagaren rätt att överlämna tvisten till behörig domstol.
6. Tvistekommittén fattar beslut enligt de villkor som fastställs i bestämmelserna för tvistkommittén (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Tvistemålsnämndens beslut fattas i form av bindande råd.
7. Tvistenämnden kommer inte att behandla en tvist eller avbryta handläggningen om företagaren har beviljats ​​betalningsinställelse, har gått i konkurs eller faktiskt har avslutat sin näringsverksamhet, innan en tvist har handlagts av nämnden vid förhandling och slutlig dom har meddelats.
8. Om, förutom Webshops tvistkommitté, en annan tvistkommitté erkänd eller ansluten till Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Financial Services Complaints Institute (Kifid) är behörig, är tvistkommittén Stichting Webshop ansvarig för tvister som huvudsakligen gäller metoden för att sälja eller tillhandahålla fjärrtjänster. Godkännande av godkännande är att föredra. För alla andra tvister, den andra erkända tvistkommittén knuten till SGC eller Kifid.

Artikel 18 - Branschgaranti
1. Stichting Webshop Keurmerk garanterar att dess medlemmar följer de bindande råden från Tvistekommittén Stichting Webshop Keurmerk, såvida inte medlemmen beslutar att lämna in det bindande utlåtandet till domstolen för granskning inom två månader efter det att det har skickats. Denna garanti återupplivas om det bindande rådet har hållits i kraft efter prövning av domstolen och den dom av vilken detta framgår har vunnit laga kraft. Upp till ett maximalt belopp på 10.000 10.000 € per bindande rådgivning, kommer detta belopp att betalas till konsumenten av Stichting Webshop Keurmerk. För belopp som överstiger 10.000 XNUMX € per bindande rådgivning kommer XNUMX XNUMX € att betalas ut. För överskottet har Stichting Webshop Keurmerk en bästa ansträngningsskyldighet för att säkerställa att medlemmen följer de bindande råden.
2. Tillämpningen av denna garanti kräver att konsumenten lämnar in ett skriftligt överklagande till Stichting Webshop Keurmerk och att han överför sin fordran mot företagaren till Stichting Webshop Keurmerk. Om fordran mot företagaren överstiger 10.000 10.000 €, erbjuds konsumenten att överföra sin fordran i den mån den överstiger beloppet XNUMX XNUMX € till Stichting Webshop Keurmerk, varefter denna organisation kommer att göra betalningen i eget namn och på bekostnad kommer att kräva det i domstol för att tillfredsställa konsumenten.

Artikel 19 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser
Ytterligare eller dessa villkor, får inte missgynna konsumenterna och bör registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett lättillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

Artikel 20 - Ändringar av de allmänna villkoren för Webshop Trustmark
1. Stichting Webshop Keurmerk kommer inte att ändra dessa allmänna villkor förutom i samråd med Konsumentföreningen.
2. Ändringar av dessa villkor träder i kraft först efter att de har publicerats på lämpligt sätt, under förutsättning att i händelse av tillämpliga ändringar under ett erbjudandes löptid, kommer den för konsumenten mest förmånliga bestämmelsen att gälla.

Adress Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam